شرایط و مدارک ویزای گرجستان

مدارک لازم جهت اقامت کاری گرجستان

شهروندان ایرانی در هر بار ورود به گرجستان تنها ۴۵ روز فرصت دارند برای کار در این کشور اقدام کنند، بنابراین فاکتور زمان و آشنایی با مراحل قانونی اخذ اقامت گرجستان از طریق کارمندی از اهمیت بسیار برخوردار است.

مدارک لازم برای اخذ اقامت کاری گرجستان عبارت‌اند از:

 • پاسپورت معتبر
 • دو قطعه عکس جدید
 • نامه عدم سوءپیشینه

نکته مهم: ﺩﻗﺖ داشته باشید ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺩﺭ ﺧﺎک ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ حتماً ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ اعتبارنامه ﻋﺪﻡ ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۱۵ ﺭوﺯ باقی‌مانده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺎک ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی وﮐﻼی ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ اخذ ﺗﺎﺋﯿﺪه وﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ انجام‌شده و ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ و اقدامات ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

مدارک لازم جهت اخذ اقامت گرجستان از طریق خرید ملک

بازهم تأکید می‌کنیم که شهروندان ایرانی پس از ورود به خاک گرجستان تنها ۴۵ روز فرصت خواهند داشت تا از طریق هر یک از روش‌های قانونی موجود برای اخذ اقامت این کشور اقدام نمایند. بنابراین مشاوره درست و اطلاع از چند و چون هر یک از روش‌های اقامتی در موفقیت‌آمیز بودن درخواست اهمیت بسیار زیادی خواهند داشت.

مدارک لازم برای اخذ اقامت گرجستان از طریق خرید ملک عبارت‌اند از:

 • پاسپورت معتبر
 • دو قطعه عکس جدید
 • نامه عدم سوءپیشینه

مدارک لازم جهت اخذ اقامت گرجستان از طریق پذیرش تحصیلی

ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ:

 • ﻣﺪﺭک ﺩﯾﭙﻠﻢ به‌صورت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی و وﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ
 • ﻣﺪﺭک پیش‌دانشگاهی به‌صورت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی و وﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ
 • ریزنمرات ﺳﺎﻝ ۱۱ و پیش‌دانشگاهی (ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺳﺎﻝ ﺩوﺍﺯﺩﻫﻢ)
 • نامه تمکن مالی

ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ:

 • ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ) به‌صورت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی و وﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭجه
 • توصیه‌نامه از اساتید مقطع کارشناسی
 • نامه تمکن مالی

ﻣﻘﻄﻊ دکترا:

 • ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ) به‌صورت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی و وﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ
 • توصیه‌نامه از اساتید مقطع کارشناسی
 • رزومه
 • انگیزه نامه
 • نامه تمکن مالی